Bransjer og referanser

 
Siden 2014 har vi utført test, testledelse og testrådgivning for en lang rekke kunder.

Bransje
Løsninger vi har jobbet med

Offentlig

Kunderegister, fellestjenester, GDPR, testdata, E-tinglysning, informasjonssikkerhet, prosjektstyringssystem, innkjøpssystem, HR-system, parkeringssystem, fortolling, syntetiske testdata, maskinlæring, beredskap, operational readiness

Helse Sykehustjenster, pasientjournaler, økonomisystem, labsystemer, multimedia, sikkerhet, teknisk plattform

Bank, forsikring, finans 


Faktureringsløsning, kjernebank, skyløsning, kredittkort, nettbank, kjerneforsikringssystem, digital betalingstjeneste for smarttelefoner

Transport Billettapp, reiseinformasjonsapp, CRM, integrasjoner mot 3. part, automatisk fortolling, passasjertelling,
informasjonstavler, web, regnskap-system, HR-system, flyplassterminal (bagasje, billett, sikkerhet, flyhåndtering osv), transportstyringssystem, ruteplanleggingssystem, GDPR, bedriftsportal for ansattbilletter, strømavregning og fakturering for tog, trafikkstyringssystem

Apotek Journalføring, farmasøytiske tjenester, kjernesystem, 3. parts integrasjoner

Media Distribusjon (fiber)

Utdanning, forskning Søknadsløsning, saksbehandling, arkiv, rapportering, registrering

Landbruk og næringsmiddel


Tonnsystem, handelsssystem, økonomisystem, ERP, CRM, digitale salgskanaler, transisjon til skyløsning, MES, Lab-systemer, bestilling, forsyning, masterdata

Utilities Sentralsystem, innsamlingssystem, app, kundeinformasjonssystem

Hotell Webløsning

Varehandel Logistikkløsning, ID og betalingsløsning

 

Et lite utdrag av våre referanser


Felleskjøpet Agri erstatter sitt hovedsystem med en ny, morderne løsning basert på Microsoft Dynamics 365 og Microsofts skyteknologi. Løsningen integreres med andre interne og eksterne systemer. Arbeidet gjøres stegvis, og er organisert som et program med flere prosjekter og team. Det første steget innebærer blant annet håndtering av innkjøps- og salgsordre og fakturaer, økonomiprosesser og -rapportering, vare- og logistikkprosesser og datavarehus for rapportering.

Promis Qualify har dekket rollen som testleder/teamleder for test. Arbeidet har bestått i å etablere en teststrategi, planlegging og gjennomføring av tester i utviklingsfasen, systemtest og akseptansetest, samt delta i planlegging av ikke-funksjonelle tester gjennomført av tredjepart og å definere behov for testmiljøer og testdata til en testmiljøstrategi for å kunne gjennomføre testingen iht. GDPR.


«I fremtidens digitale tolletat vil vi i størst mulig grad bruke digitale verktøy til å samle inn og behandle informasjon om godstransport inn og ut av Norge. Vi arbeider for en gradvis digitalisering av alle inn- og utførselsprosedyrer for alle transportmåter. På den måten skal vi oppnå mer målrettet kontroll og økt etterlevelse av regelverk for grenseoverskridende vareførsel."

Kilde: https://www.toll.no/no/om-tolletaten/om-oss/tolletatens-digitaliseringsloft/

Promis Qualify har siden 2017 vært så heldig å få bistå Tolletaten med test og testledelse ved utviklingen av nye IT-løsninger i Tolletatens digitaliseringsprogram.

Vi har blant annet fått være med å utvikle disse løsningene:

  • Nytt kunderegister 
  • Ekspressfortolling - en helautomatisert grensepasseringsløsning for næringslivet
  • Pålogging via maskinporten
  • ICS2 (EUs Import Control System 2) 

Digitaliseringsprogrammet har tatt i bruk en ny teknologisk plattform for IT-utvikling, samt innført og tatt i bruk en smidig arbeidsmåte som involverer både fagsiden, Tolletatens kunder og hele IT-avdelingen. Promis Qualify har i dette arbeidet bistått Tolletaten med å innføre et testregime for smidig test, og dermed lagt til rette for kontinuerlige leveranser av høy kvalitet.

Promis Qualify har i tillegg bidratt med sikkerhetsarkitekt med personvernfokus under utviklingen av nye og revisjon av eksisterende systemer. I rollen har vi stått for kvalitetssikring av sikkerhet og løsninger for innebygget personvern i henhold til GDPR .


Ruter er et av Norges største kollektivtrafikkselskaper, med ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Ruters – Sanntidsinformasjonssystem, SIS, benyttes for å styre kjøretøy og signalprioritering på trafikklys. Systemet styrer informasjon til de reisende om avganger på holdeplass og i kjøretøy, samt leverer sanntidsdata til Ruters Reisetjenester. I tillegg har systemet passasjertelling på kjøretøyene, og leverer statistikk over både punktlighet på kjørte ruter i tillegg til passasjerstatistikk på rutene.

Promis Qualify ble i mai 2018 engasjert for å bidra med test- og kvalitetssikring på kundesiden i forbindelse med vedlikehold og nyutvikling. Dette innebærer test og testledelse av akseptansetest og oppfølging av leverandørs systemtest. Arbeidet omfatter også rettinger og analyse av løpende hendelser i produksjon, endringer i serveroppsett og test av nykommisjonerte kjøretøy. Dette er et engasjement som fortsatt pågår.

Neste generasjon passasjertellesystem Neste generasjons system for automatisk passasjertelling etableres uavhengig av eksisterende sanntidssystem, og skal også være tilpasset Ruters fremtidige sanntidssystem. Dette medfører utvikling av en ny backendløsning hvor data fra Kafka streams sammenstilles ved hjelp av Elasticsearch og lagres på en amazon web services server.

Promis Qualify ble i mai 2018 engasjert for å bidra med test- og kvalitetssikring på kundesiden. Arbeidet består av test- og kvalitetssikring av hele verdikjeden fra montering av tellesensore fra ulike leverandører om bord på kjøretøyene, til testing av sammenstilling av datastrømmer i ny backend. Dette er et engasjement som fortsatt pågår.

 DIFA AS er et selskap, heleid av Apotekforeningen (apotek.no), som skal anskaffe, utvikle og forvalte felles IT-løsninger for legemiddelhåndtering i apotek. Alle landets 900 apotek samarbeider om felles løsninger innen e-helse, og DIFA har ansvaret for å realisere dette. Dette inkluderer også løsninger for bruk av f eks kjernejournal, e-resept, felles legemiddelliste og journalføring i apotek.

Promis Qualify var engasjert som Testansvarlig på kundesiden, med ansvaret for prosjektets og apotekkjedenes bidrag i testprosessen. Herunder planlegging og gjennomføringen av kontrollpunkttest, akseptansetest, pilotering og koordinering på tvers av alle testteam, samt godkjenninger fra myndighetene. Planlegge og gjennomføre testforum. Prosjektet følger smidig metodikk.

 


 

Ruter er et av Norges største kollektivtrafikkselskaper, med ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

RuterReise og Ruter.no er Ruters løsning for å planlegge kollektivreiser. Løsningen har også selvstendige selskaper som Brakar, Opplandstrafikk og ØKT på kundelisten.

Promis Qualify ble i januar 2017 engasjert for å lede testen på kundesiden. Dette innebærer test og testledelse av hele testløpet. Oppdraget har seinere blitt utvidet til å gjelde test av alle Ruters tjenester innenfor Reiseinformasjon.

Fra medio 2017 så er opplæring av interne testressurser en del av mandatet.

 


 

 BankAxept AS overtok i 2018 ansvaret for fakturering av alle landets brukersteder for den nasjonale betalingsinfrastrukturen. Faktureringsprosjektet etablerte ny prismodell og faktureringsløsning, med en rekke ulike bidragende tjenesteleverandører. Promis Qualify ble engasjert i kombinert rolle som testleder, funksjonell tester og prosjektlederstøtte.

 

 


 

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet med et eget styre som øverste beslutningsorgan. De er tilsynsmyndighet for utdanninger ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler med over 4000 utdanningstilbud ved rundt 140 læresteder. De behandlet i 2017 nærmere 10 000 søknader om godkjenning av utdanning gjennomført i utlandet.

NOKUT lanserte i 2016 en ny elektronisk søknadsløsning (eSam) for søknader om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Løsningen inkluderer søknadsportal, elektronisk saksbehandling samt arkivløsning (Public 360).
I 2017 lanserte NOKUT en ny Institusjonsportal for fagskolene. Her kan tilbydere søke om godkjenning av nye fagskoletilbud og vesentlige endringer i eksisterende tilbud

Promis Qualify var engasjert som testleder på Kundesiden med ansvar for testplanlegging, -gjennomføring og rapportering til produkteier i forbindelse med akseptansetest. Koordinering og oppfølging av leverandørens testleder, og avviksoppfølging. Promis Qualify fungerte som førstelinje og teknisk support, samt forvalter på løsningen etter produksjonssetting.

 CRIStin (fra 1.1.2017 del av Ceres) er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet, som videreutvikler og forvalter CRIStin-systemet - det nasjonale forskningsinformasjonssystemet. Dette er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren, samt universitets- og høyskolesektoren.

Promis Qualify var engasjert for å yte bistand med å etablere og implementere en teststrategi for prosjektet ved videreutvikling av løsningen, samt profesjonalisere prosesser og rammeverk for test. Arbeidet ble utført i samarbeid med CRIStins testleder og prosjektet fulgte smidig prosjektmetodikk.

 


 

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon for Norge, drifter det nasjonale eiendomsregisteret og tinglyser fast eiendom og andeler i borettslag.

Kartverket lanserte et nytt tinglysingssystem - E-tinglysing - som legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing skal kunne registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken fra det klokkeslettet de kommer inn. Prosjektet hadde en budsjettramme på 85 millioner NOK og samfunnsgevinsten er i en ekstern samfunnsøkonomisk analyse estimert til å være på ca. 1,3 milliarder NOK.

Promis Qualify gjennomførte ekstern kvalitetssikring av hele testprosessen i prosjektet. Prosjektet fulgte smidig prosjektmetodikk.

 


 

Ruter er et av Norges største kollektivtrafikkselskaper, med ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

RuterBillett er Ruters mest brukte betalingsløsning for kollektivreiser. Godt over halvparten av billettkjøpene fra Ruter gjøres ved hjelp av denne appen. Appen er lastet ned over 1 million ganger og mange tusen kjøper billetter hver dag.

Promis Qualify ble i august 2015 engasjert for å lede testen på kundesiden. Dette innebærer test og testledelse av akseptansetest og oppfølging av leverandørs systemtest. I den perioden Promis Qualify har vært engasjert har RuterBillett-appen blitt utvidet med bl.a. funksjonalitet som en rekke nye betalingsløsninger: mCASH, MobilePay, Vipps, Strex og ApplePay. Man har innført 3D Secure betaling på betalingskort, Kjøp til andre og 365-dagersbillett.

I perioden har Ruter opprettet et utviklingssamarbeid rundt billetterings-appen med kollektivselskapene Kolumbus, AKT, Brakar og ØKT.

 


 

Espire AS var eneleverandør av et komplett apoteksystem, FarmaPro. Selskapet ble i 2017 overtatt av Capgemini i.f.m. utvikling av et nytt bransjesystem. FarmaPro er forretnings- og samfunnskritisk kjernesystem for alle ca. 900 apotek og medisinutsalg i Norge. Promis Qualify ble i 2015 engasjert for å lede et kvalitetsforbedringsprosjekt for FarmaPro, som omfattet refaktorering, feilretting, dokumentasjonsforbedring og økning av testdekning for automatiserte tester. Formålet var å muliggjøre raskere implementering av endringer i fremtidige releaser, samt gi bedre stabilitet, ytelse og brukskvalitet. Promis Qualify var også rådgiver for utvidelse av Espires portefølje av testtjenester og etablering av felles testverktøy for apotekbransjen.