Hvorfor trenger vi "Big testing"?

FilybroDagens store prosjekter blir stadig mer komplekse og sammensatte. Flere og flere leveranser inneholder ikke bare avansert programvare, men også tekniske anlegg, et stort antall sensorer og til og med store bygningsmasser. Og samspillet mellom alle delene må fungere for å gi en effektiv helhet. Kall det gjerne system of systems eller integrerte leveranser. Nye leveranser av et slikt kaliber skaper ofte behov for endrede prosesser og rutiner, noe som medfører behov for opplæring av sluttbrukerne. Hvordan evaluerer man driftsklarheten i slike integrerte leveranser, hvor alle komponenter må fungere sømløst sammen? Både IT- og byggeindustrien har for eksempel gode rammeverk i dag for å kvalitetssikre sine respektive leveranser hver for seg, men altfor sjelden er det noen som ivaretar "det store bildet" når sammensatte løsninger skal evalueres. Godt testede bygningsmasser, tekniske anlegg og programvare garanterer slett ikke driftsklarhet, om ikke systemene er testet sammen og sluttbrukeraspektet er ivaretatt. Resultatet vil derfor ofte være forsinkede og til dels mislykkede prosjekter, etterfulgt av tapt omdømme og store ekstrakostnader for alle parter.

En ny anvendelse av testmetodikk

Ansatte i Promis Qualify har spisskompetanse og mange års erfaring fra testledelse innen programvare- og infrastrukturleveranser. Metodikk, verktøy og tankesett derfra har flere anvendelsesområder. Med den erfaringsbakgrunnen har vi tilpasset testmetodikk og verktøy til verifikasjon av driftsklarhet for store, integrerte leveranser. Vi har valgt å kalle denne metodikken for "Big testing".

Sentralt i "Big testing" er gjennomføringen av realistisk ende-til-ende testing av prosesser og driftsrutiner. Når man skal starte produksjon i f.eks. en stor, avansert bygning med mange publikumstjenester, er det ikke tilstrekkelig at enkeltkomponentene er testet hver for seg. For å få verifisert driftsklarhet ("operational readiness") må man i tillegg teste helheten - samspillet mellom IT-systemer, teknisk utstyr, bygninger og, ikke minst, menneskene som skal gjøre jobben. Er prosessene hensiktsmessige i praksis? Har de ansatte god nok opplæring i rutiner og systemer? Kan avvik håndteres effektivt? Slik vurdering av reell driftsklarhet gjøres best gjennom prøvekjøring av driftslike prosesser i et så produksjonslikt miljø som mulig og med realistiske volumer. Ved å gradvis nærme seg operasjonell drift kan man, i tillegg til å eliminere tekniske feil, også optimalisere prosesser og logistikk ut fra det man erfarer ("operational optimization"). Systematisk og operativt utprøvde leveranser gir redusert forretningsrisiko. Det er vår motivasjon for å tilby "Big testing".

Testing av driftsklarhet for integrerte leveranser

- Hvordan gjør vi det?Figur Big Testing

Listen over mulige tester som kan gjennomføres for store, integrerte leveranser er tilnærmet uendelig. Innsatsen må derfor prioriteres. Gjennom vår "Big testing"-tilnærming vil helhetlig forretningsforståelse, teknisk innsikt og testfaglig kompetanse legges til grunn for en 360-graders risikovurdering, som vil være styrende for løpende prioriteringer av testinnsatsen.

Oppgaven med å verifisere driftsklarhet for en stor, integrert leveranse, som kanskje omfatter hundrevis av ansatte, kan virke overveldende. Ved å velge Promis Qualify som din partner i denne oppgaven får du tryggheten fra fagpersoner som har ledet tilsvarende operasjoner tidligere. Prosjektreferansene til våre ansatte er mange når det gjelder integrerte leveranser. De spenner fra de små til de helt store, hvor utbyggingen av Terminal 2 på Gardermoen hittil er den største. Promis Qualify har her bidratt både med rådgivning, planlegging og praktisk gjennomføring av test og kvalitetssikring, for å gi oppdragsgiver et best mulig grunnlag når beslutningen om driftsklarheten til sammensatte løsninger skal fattes.

Eksempler på tiltak:

 • Kartlegge kjerneprosesser, rutiner og krav sammen med sentrale interessenter
 • Kartlegge systemer og teknisk utstyr
 • Velge riktig tilnærming og omfang til funksjonelle virksomhetstester basert på forretningsrisiko
 • Etablere planverk, testdesign, samt oppfølgings- og rapporteringsverktøy
 • Sikre testpersonell og testdata
 • Gjennomføre realistiske ende-til-ende tester av bygg, tekniske anlegg, programvare, infrastruktur og prosesser
 • Kontinuerlig risikostyring og rapportering basert på fremdrift og kvalitet for å sikre ledelsen et solid beslutningsgrunnlag

Eksempler på hvor våre ansatte har jobbet med Big Testing:

 • Avinor OSL Gardermoen Terminal 2: Tjenestetester av ny flyplassterminal (se Avinors video om testing av T2)
 • Avinor OSL BHS T1: Tjenestetester av nytt bagasjeanlegg i terminal 1
 • Politiets nasjonale beredskapssenter: Tjenestetest av nytt beredskapssenter
 • Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ): Ende-til-ende tester for det nye sykehuset på Kalnes, samt utprøving av nye mobilitetsløsninger for klinisk personell og administrasjon
 • Tolletaten: Test av ny fortollingsprosess for speditører - "Ekspressfortolling"
 • Avinor OSL Domestic Transfer: Tjenestetester av nye registrerings­stasjoner og nytt bagasjeanlegg for transfer-trafikk ved Gardermoen
 • Veterinærinstituttet (VI): Rådgivning / strategi for virksomhetstester for etablering av VI og Veterinærhøyskolen på NMBU Campus Ås
 • "Landsdekkende dagligvarekjede": Innføring av ny løsning for flåtestyring og logistikkoptimalisering for matvaredistribusjon fra sentrallager til et stort antall dagligvarebutikker
 • Avinor OSL Utvidelse Non-Schengen Øst: Etablering av ny terminal og nye flyoppstillings­plasser i forlengelse av pir Øst 

DreamlinerTestbaggasjeTestbaggasje TollarbeidTollstasjon